Prawidłowo prowadzone księgi odzwierciedlają pełny obraz stanu finansowego przedsiębiorstwa. Umożliwiają również bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości, dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

 Usługi podstawowe związane z prowadzeniem ksiąg:

  • Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych
  • Prowadzenie ewidencji VAT
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Sporządzenie zeznania rocznego