Rozliczanie w formie karty podatkowej nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Do wad rozliczania się w formie karty podatkowej należą: spełnienie szereg warunków dot. zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób.

 Usługi podstawowe związane z rozliczaniem karty podatkowej:

  • Prowadzenie ewidencji
  • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Wykonanie zeznania rocznego